AjTew's Blog

Just another WordPress.com site

ผลการประเมินนานาชาติ PISA 2012

leave a comment »

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ทั่วโลกพร้อมกันประกาศผลการประเมิน PISA 2012 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 16 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ในส่วนของประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดย สสวท. ได้ประกาศผลในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 9.30 น. ผลการประกาศครั้งนี้เป็นความชื่นใจเล็กๆที่เห็นได้ชัดว่าคะแนนของนักเรียนไทยเริ่มขยับขึ้นแล้ว ผลการประเมิน2012เทียบกันนานาชาติ

PISA เป็นชื่อย่อของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) ดำเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) เพื่อให้ข้อมูลแก่รัฐบาลว่า ระบบการศึกษาของชาติ(ซึ่งหมายรวมถึงการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ การวัดและประเมินผลทุกชนิดที่ส่งผลต่อนักเรียน การเลื่อนชั้น การย้ายสถานศึกษา การรับเข้าทำงาน เป็นต้น )สามารถเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในอนาคตหรือไม่ การสำรวจของ PISA เกิดขึ้นทุกๆ สามปี เพื่อให้ข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

PISA สำรวจจากนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งสากลถือว่า เป็นผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับ จุดเน้นไม่ใช่การสำรวจว่า นักเรียนมีความรู้อะไร แต่สำรวจว่านักเรียนสามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนไปจากโรงเรียนในชีวิตจริงได้เพียงใด ข้อมูลจาก PISA จะบอกให้ประเทศในโครงการรู้ว่าคุณภาพของระบบการศึกษาอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ และจะบอกให้ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ เพื่อชี้ว่าทุกประเทศสามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น

ประเทศไทยได้ร่วมโครงการมาตั้งแต่แรก (PISA 2000) ข้อมูลชี้ว่าหลังการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษา ประเทศไทย มีผลการประเมินที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องใน PISA 2003 และ PISA 2006 แต่ความตกต่ำได้หยุดลงใน  PISA 2009 และประเทศไทยได้เห็นแนวโน้มผลการประเมินที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนใน PISA 2012

โดยภาพรวม นักเรียนจากโรงเรียนในประเทศเอเชียตะวันออก เซี่ยงไฮ้-จีน  สิงคโปร์  ฮ่องกง-จีน  จีนไทเป เกาหลี  มาเก๊า-จีน  ญี่ปุ่น มีคะแนนอยู่ในกลุ่มบนสุดสิบอันดับแรก (Top 10)  ส่วนนักเรียนไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ

สสวท.  สนใจศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในประเทศเพื่อหาข้อมูลว่าเราจะเร่งพัฒนาตนอย่างไร เมื่อ PISA ประกาศผลให้ทราบเปรียบเทียบกันนานาประเทศแล้วพบว่า

สำหรับนักเรียนไทย โรงเรียนต่างกลุ่มโรงเรียนมีการกระจายของคะแนนที่กว้างมากมีพิสัยตั้งแต่กลุ่มที่มีคะแนนเท่ากับกลุ่มบนสิบอันดับแรก จนถึงต่ำสุดบนตาราง กลุ่มโรงเรียนซึ่งเปรียบเสมือนว่านักเรียนมีการศึกษาที่ต่างกันอย่างน้อยสองปี

กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเท่ากับกลุ่มบนสุดของนานาชาติที่ PISA ประกาศ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กับกลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ ยังมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติทั้งหมด  ข้อมูลจึงชี้ว่าระบบการศึกษาไทย จัดการให้ได้นักเรียนส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพ แต่ว่ายังจำกัดอยู่เฉพาะในวงจำกัด ถ้ารัฐสามารถขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพไปให้ทั่วถึง ประเทศไทยจะมีผลการประเมินที่ดีขึ้น

กลุ่มโรงเรียนที่มีส่วนทำให้คะแนนของนักเรียนไทยเพิ่มสูงขึ้นในการประเมินรอบนี้ เป็นกลุ่มโรงเรียน สพป. (ในสังกัด สพฐ.) ที่เคยเป็นกลุ่มต่ำในการประเมินครั้งก่อน ๆ  กลุ่มนี้มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าหนึ่งระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มอ่อนมีศักยภาพที่จะมีผลการประเมินที่สูงขึ้นไม่ยากนัก ถ้าได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่ดีพอ ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ มีคะแนนเกือบคงที่หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และมีบางกลุ่มที่คะแนนลดลง

สสวท. ให้ข้อสังเกตที่สำคัญสองประการ คือ 1) นักเรียนไทยทั้งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำยังคงมีจุดอ่อนอยู่ที่ด้านการอ่านและการใช้ภาษาทั้งสองกลุ่ม และ 2) ผลการประเมินชี้ว่านักเรียนไทยมีคะแนนลดต่ำลงมากหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2542 และตกต่ำลงเรื่อยๆ จนกระทั่ง PISA 2009 และเพิ่งเริ่มสูงขึ้นชัดเจนในการประเมิน PISA 2012 ดังนั้นการยกระดับควรทำในที่ที่เป็นจุดอ่อน  ส่วนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งระบบอาจส่งผลกระทบให้เกิดแบบเดิมได้อีก

ในส่วนของผู้พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์และพัฒนาครูคิดว่าถ้าเราช่วยครูภาษาไทยในการรณรงค์การรู้เรื่องการอ่านเพิ่มขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของเราจะดีขึ้นแน่นอน

สสวท. แจกบทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินของนักเรียนไทยในกลุ่มต่างๆ ได้ศึกษาไปตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เชิญ Download ได้เลย PISA 2012-Exexcutive Summary

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: