AjTew's Blog

Just another WordPress.com site

กรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประภาภรณ์

leave a comment »

หลังจากการสอบ คุยกับดร.เดช และอ.ป๊อดเรื่องอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย ขณะนี้ไม่ว่ามหาวิทยาลัยใดจะมีอาจารย์ 2 วัย ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน กลุ่มมากกว่า 55 ปี และกลุ่มอายุไม่ถึง 40 ปี ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จึงไม่ต่อเนื่อง และถ้าบางมหาวิทยาลัยละเลยเรื่องความสัมพันธ์ของบุุุคลากร ก็อาจเกิดค่ายขึ้นในมหาวิทยาลัยได้

ใครจะเป็นคนเชื่อมสัมพันธ์นี้

Written by ajtew

July 13, 2010 at 23:29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: